Pages Menu
Categories Menu

Dodane w paź 12, 2020 in Prawo drogowe | 0 komentarzy

Jakie przepisy obowiązują w strefie zamieszkania?

Strefa zamieszkania to specjalna kategoria wprowadzona do prawa drogowego, mająca na celu ujednolicenie i uproszczenie przepisów chroniących uczestników ruchu w obszarach zamieszkania.

Strefa zamieszkania – co to jest?

Pojęcie strefy zamieszkania zostało zdefiniowane w ustawie “Prawo o ruchu drogowym”: jest to

“obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”.

Celem wprowadzenia strefy zamieszkania było zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Obszar objęty strefą ma służyć przede wszystkim jego mieszkańcom, osobom tam wypoczywającym oraz bawiącym się tam dzieciom. Wg danych udostępnianych przez policję, w 2019 roku było prawie 6 tysięcy wypadków drogowych z udziałem pieszych. Zginęło w nich 656 osób, a 5391 zostało rannych. Strefy takie są wprowadzane na osiedlach domków jednorodzinnych oraz osiedlach mieszkaniowych, jak też w centrach miast.

Strefa zamieszkania często jest mylona ze strefą ruchu. Ta druga jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, w celu wyznaczenia odcinków, na których obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Strefa ruchu jest rozpoczynana znakiem D-52, a kończona znakiem D-53. Znak D-52 to biała, prostokątna tablica z frontem samochodu i napisem “Strefa ruchu”.

Policja oraz straż miejska są uprawnione do egzekwowania przepisów ruchu drogowego na terenie strefy zamieszkania. Mogą nakładać mandaty, karać punktami, zakładać blokady na koła, jak też usunąć pojazd z drogi na koszt właściciela, w przypadku gdy źle zaparkowany pojazd utrudnia ruch, zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu lub zajął miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

Oznakowanie strefy zamieszkania

Obszar strefy zamieszkania musi być oznakowany znakiem D-40, a wyjazd z tej strefy – znakiem D-41. Znak D-40 to niebieski prostokąt, ułożony horyzontalnie, na którym widoczna jest biała sylwetka pieszego, dziecka z piłką, samochodu oraz domu. D-41 to przekreślony znak D-40.

Przepisy obowiązujące w strefie zamieszkania

Zgodnie z zapisami ustawy, w strefie zamieszkania pieszy cieszy się specjalnymi przywilejami – może korzystać z całej szerokości drogi oraz w każdym przypadku ma pierwszeństwo przed pojazdami. W takiej strefie nie obowiązuje również przepis zakazujący poruszanie się po drodze dziecka do lat 7 bez opiekuna.

Ograniczona jest również maksymalna prędkość pojazdów oraz zespołów pojazdów. W strefie zamieszkania wynosi ona 20 km/h. Co więcej – rozwiązania wymuszające wolniejszą jazdę, czyli np. tzw. leżący policjanci, nie muszą być oznakowane.

Dla kierowców poruszających się po strefie zamieszkania istotne jest również to, że opuszczając ją, są traktowani jako pojazd włączający się do ruchu. Muszą więc ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu.

W strefie zamieszkania dużo restrykcyjniejsze są przepisy dotyczące parkowania. Postój możliwy jest jedynie w wyznaczonych w tym celu miejscach. Miejsca te mogą być wyznaczone za pomocą znaków albo poziomych, albo pionowych. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania skutkuje mandatem w wysokości 100 złotych oraz 1 punktem karnym.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.